Hoppa över navigering

Praxis med kakor (cookies) och dataskydd

Webbplatsen TOQYO Food Street använder kakor (cookies). Genom att använda dessa webbsidor accepterar du denna praxis och ger TOQYO Food Street ditt samtycke till användningen av kakor.

Kakor är textfiler som webbläsaren sparar på användarens enhet. Kakor innehåller information om användarens beteende på en viss webbplats. När användaren återkommer till sidan senare skickar webbläsaren tillbaka de kakor som hör till webbplatsen. Med hjälp av kakor kan sidan identifiera användaren och utnyttja den information som samlats in under de föregående sessionerna. Sådana uppgifter är bl.a. namn, e-postadress, hem- eller arbetsadress eller telefonnummer. På webbplatsen finns endast de uppgifter som användaren själv har lämnat. Webbplatsen kan till exempel inte dra slutsatser om användarens e-postadress om den inte har matats in. Webbplatsen har inte tillgång till andra uppgifter som finns på datorn.

TOQYO Food Street använder egna kakor och tredje parts kakor för följande ändamål:

· Identifiering av användaren när användaren besöker sidan. Kakan är i kraft 90 dagar efter det senaste besöket.

· För att spara det valda språket i kakan, så att användaren styrs automatiskt till rätt sida

· Analys och insamling av användaruppgifter med hjälp av verktygen Google Analytics

· Riktning av innehåll med hjälp av Facebook Pixel

Googles kakor

Hanko Sushi använder Google Analytics-tjänsten, som är en nätanalystjänst som tillhandahålls av en tredje part, Google Inc., för att analysera användningen av webbplatsen och producera statistik. Google Analytics samlar in vissa uppgifter om besökarna på webbplatsen med hjälp av kakor för att kunna analysera och förbättra din användning av webbplatsen. Sådana uppgifter är till exempel hur användaren har hittat till webbplatsen och hur användaren agerar på webbplatsen.

De uppgifter om användningen av webbplatsen som kakor skapat överförs och sparas på Googles server i Tammerfors. Google Analytics kan också lämna ut uppgifter till tredje part. Google meddelar att det endast registrerar icke-individuella uppgifter, dvs. att det inte kopplar de insamlade uppgifterna till en enskild person.

Du kan hindra Google från att samla in uppgifter som kakorna skapar om din användning av webbplatsen (inklusive IP-adress) och från att Google behandlar uppgifterna via följande länk:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Googles dataskyddspraxis finns på adressen:

http://www.google.com/privacypolicy.html.

Facebooks kakor

TOQYO Food Street använder målgrupper som anpassats efter Facebook Inc. i sin webbreklam som baserar sig på intressen och i samband med vilken en uppföljningspixel har införts på vår webbplats. Uppföljningspixeln är ett analysverktyg med hjälp av vilket vi kan skapa målgrupper för reklam och säkerställa att våra reklamer visas för de rätta målgrupperna (utifrån ålder och intressen).

Med hjälp av uppföljningspixeln kan vi dessutom till exempel följa upp Facebook-reklamens effektivitet och utnyttja dessa uppgifter för statistiska ändamål och marknadsundersökningar. Uppföljningspixeln skapar en direkt förbindelse mellan användarens webbläsare och Facebooks servrar. Facebook får på detta sätt information om att man övergick till vår webbplats från användarens apparat. De uppgifter som samlats in för oss förblir anonyma, och vi kan inte se enskilda användares personliga uppgifter.

Facebook sparar och behandlar emellertid de insamlade uppgifterna och kan koppla dessa uppgifter till användarens Facebook-konto samt använda uppgifterna för sina egna marknadsföringssyften i enlighet med Facebooks dataskyddspraxis.

Du kan förhindra att dina uppgifter används i anpassade målgrupper via denna länk:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Facebooks dataskyddspraxis finns på adressen:

https://www.facebook.com/about/privacy/

Blockerande av kakor

I de flesta webbläsarna kan kakor blockeras. Nedan finns anvisningar om hur kakor kan blockeras i olika webbläsare. 

· Internet Explorer klicka på Verktyg > Internetalternativ > Dataskydd > Avancerat > Blockera alla kakor

· Firefox klicka på ikonen med tre linjer > Inställningar > Dataskydd och Sekretess. 

· Safari klicka på Inställningar > Integritetsskydd

· Google Chrome klicka på ikonen med tre bollar uppe i högra hörnet > Inställningar > Avancerat > Sekretess och säkerhet.

Blockering av kakor kan göra vissa webbplatser mindre användbara.

Mer information: Om du vill ha mer information om Hanko Sushis kakor eller om de uppgifter vi sparat, kontakta oss per e-post: markkinointi@noho.fi

DATASKYDDSBESKRIVNING

Som användare av webbplatsen ToQyo.fi och stamkund får du många betydande fördelar i tiotals olika restauranger runt om i Finland. För att göra det här möjligt kan vi samla in uppgifter om dig när du använder webbplatsen hankosushi.fi och mobilapplikationen hankosushi.fi.

I denna dataskyddsbeskrivning berättar vi vilka uppgifter vi samlar in, hur vi använder och skyddar dem samt om dina möjligheter att påverka användningen av personuppgifter som gäller dig.

Senast ändrad: 31.10.2019

Gäller från: 31.10.2019

SAMMANFATTNING

Personuppgiftsansvarig för TOQYO Food Street-restaurangens stamkundregister är den finländska koncernen NoHo Partners Abp (FO-nummer 1952494-7). De uppgifter som samlats in i registret består av de kontaktuppgifter som kunden själv meddelat samt av de användningsuppgifter som samlas in automatiskt. Behandlingen av uppgifterna baserar sig på ett kundförhållande. Uppgifterna används för genomförande och utveckling av tjänster, skötsel av kundrelationer samt för reklam och marknadsföring. Uppgifter lämnas inte ut till parter utanför NoHo Partners-koncernen, med undantag för tjänsteleverantörer och behandlingen av uppgifter sker endast i Finland.

1. HURDANA UPPGIFTER VI SAMLAR VI

Vi kan samla in uppgifter om dig när du registrerar dig i våra tjänster, använder vår webbplats eller våra mobilapplikationer, besöker våra restauranger eller när du annars kontaktar oss. De uppgifter som vi samlar in kan utifrån informationskällan delas in i två kategorier: a) de uppgifter som du själv lämnat till oss och b) de uppgifter som vi automatiskt samlar in. Vi kan sammanslå och kombinera de uppgifter du ger oss med de uppgifter vi automatiskt samlar in.

Uppgifter du lämnat
Vi kan samla in dina personliga uppgifter, såsom för- och efternamn, telefonnummer, kön, födelsedatum, gatuadress, postnummer, postkontor, e-postadress och den typ av förmånskort du valt. Vi kan också samla in andra uppgifter som du har lämnat oss. I fråga om dem som registrerat sig i mobilapplikationen kan vi spara det lösenord som du gett för inloggning i våra tjänster. Dessutom sparar vi i registret uppgifter om huruvida du har gett ditt samtycke till direktmarknadsföring via de elektroniska medel som avses i lagen eller om du har förbjudit direktmarknadsföring.

Uppgifter som samlas in automatiskt
Vi kan använda olika metoder för att automatiskt samla in data om din dator eller mobilenhet när du använder vår webbplats eller mobilapplikation. Automatiska metoder kan omfatta kakor, spårningspixlar och annan teknik. Uppgifter som samlas in automatiskt kan vara din IP-adress, vilken ort du befinner dig på, användningssystemet för din dator eller mobilenhet, webbläsaren du använder, typen och inställningarna av din mobilenhet samt din verksamhet i anslutning till användningen av våra tjänster, såsom webbsidor som du besöker på vår webbplats eller i vår mobilapplikation. Största delen av de automatiskt insamlade uppgifterna om användningen av vår webbplats eller mobilapplikation lagras endast tillfälligt. Du kan blockera automatisk insamling av uppgifter som baserar sig på kakor genom att stänga av kakorna från webbläsarens inställningar. Vi ber dig dock beakta att kakor kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera på behörigt sätt. Du kan också påverka de uppgifter som samlas in automatiskt via inställningar i din mobilenhet genom att ändra på de användarrättigheter som du har gett vår mobilapplikation.

2. HUR ANVÄNDER VI DE UPPGIFTER VI SAMLAT IN?

Tillhandahållande och utveckling av tjänster
Vi kan använda dina uppgifter för att erbjuda dig tjänster och stamkundförmåner samt för att kontakta dig i samband med din stamkundsrelation. Vi kan använda dina uppgifter också för marknadsföring och reklam för restaurangtjänster som är riktad till dig. Dessutom kan vi använda de uppgifter vi samlat in för att utveckla våra tjänster.

Användning av positionsdata
Vår webbplats eller mobilapplikation kan be om information om var du befinner dig för att presentera våra lokala restauranger och förmåner. Du kan också själv bestämma orten. Vi använder informationen om var du befinner dig endast för det ändamål som anges ovan och lämnar inte ut den till tredje parter. Uppgifterna om placeringsorten sparas endast tillfälligt och innehåller inga exakta uppgifter om var du befinner dig. Du kan förhindra att positionsdataanvänds via inställningarna i din enhet.

Grund för behandling av personuppgifter
Den primära grunden för behandlingen av personuppgifter är kundförhållandet mellan ett bolag som hör till NoHo Partners-koncernen och dig (saklig anknytning) och vårt därmed sammanhängande berättigade intresse av att sköta kundrelationen och rikta marknadsföringen. Vi kan behandla dina uppgifter också utifrån det samtycke du gett.

3. DELNING OCH UTLÄMNANDE AV DE UPPGIFTER SOM VI SAMLAT IN

Vi säljer inte dina personuppgifter och lämnar ut dina uppgifter endast på det sätt som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning. Vid utlämnandet av uppgifter iakttas den gällande dataskyddslagstiftningen. Dina personuppgifter överförs inte till länder utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till de personer inom NoHo Partners-koncernen som ansvarar för stamkundrelationerna, försäljningen och marknadsföringen. Vi kan överföra dina personuppgifter för att skaffa stamkundkort till tjänsteleverantörer som erbjuder oss tjänster, såsom databehandlingstjänster och andra informationstekniska tjänster, kampanj-, tävlings- och lottningstjänster samt opinions- och marknadsundersökningstjänster. Vi tillåter inte att sådana tjänsteleverantörer använder dina personuppgifter eller lämnar ut dem för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänster för oss.

Om vi av strategiska eller andra affärsmässiga skäl beslutar att sälja eller helt eller delvis överföra vår affärsverksamhet, kan vi som en del av en sådan försäljning eller överföring förmedla de uppgifter som vi samlar in och bevarar, inklusive kunduppgifter som innehåller dina personuppgifter, till vem som helst som är delaktig i försäljningen eller överföringen av affärsverksamheten.

Dessutom kan vi lämna ut dina personuppgifter om vi anser att det behövs på grund av tillämplig lag, förordning eller myndighets begäran.

4. INFORMATIONSSÄKERHET

Vi lagrar dina uppgifter i ett elektroniskt register och har vidtagit behöriga åtgärder för att trygga dina personuppgifter. Användningen av registret, ändring och behandling av uppgifterna kräver identifiering av användare och en skyddad förbindelse. Registret får användas endast av utsedda personer som har till uppgift att upprätthålla och hantera systemet och kundrelationerna. Registeruppgifterna är skyddade mot utomstående användning och användningen av registret övervakas.

5. LAGRING OCH RADERING AV UPPGIFTER

Vi förvarar de personuppgifter som vi samlat in endast så länge som uppgifterna kan anses behövliga med tanke på de ändamål som beskrivs i denna dataskyddsbeskrivning, om det inte enligt lag eller med stöd av lag är tillåtet att bevara uppgifterna längre än så. Vi raderar dina uppgifter i registret när din stamkundsrelation upphör.

6. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPRAXIS

Vi kan tidvis uppdatera denna dataskyddsbeskrivning och vår dataskyddspraxis. Om ändringarna är betydande, anmäler vi dem på vår webbplats eller på något annat sätt, t.ex. per e-post. Vi hoppas att du regelbundet läser denna beskrivning så att du har den senaste informationen om vår dataskyddspraxis.

7. DINA RÄTTIGHETER OCH UTÖVANDET AV DEM

Du har rätt att kontrollera uppgifter som gäller dig själv, rätt att begära rättelse, radering eller komplettering av felaktiga uppgifter. Du har också i övrigt rätt att tillgripa alla dina rättigheter som tryggas i dataskyddslagstiftningen, såsom rätten att begränsa behandlingen och motsätta dig behandlingen samt rätten att överföra uppgifter från ett system till ett annat. Vi ber dig dock beakta att lämnande, bevarande och behandling av uppgifter i vissa situationer kan vara en förutsättning för ibruktagande eller användning av tjänsten.

Du har också rätt att förbjuda användningen av de uppgifter du lämnat för direktreklam, distansförsäljning eller annan direktmarknadsföring genom att på begäran avlägsna din kundrelation. Om du har gett oss tillstånd att skicka marknadsföringskommunikation till dig, kan du senare vägra att kommunikationen i enlighet med de anvisningar vi infört i meddelandena.

8. KONTAKTUPPGIFTER

Om du har frågor om vår dataskyddspraxis eller vill utnyttja dina rättigheter i anslutning till dataskyddet, kan du i första hand kontakta oss per e-post eller brev:

Kontaktperson: Ella Tuikka, stamkundsansvarig
E-post: GDPR@ravintola.fi

NoHo Partners Oyj
Hatanpään valtatie 1 B
33100 Tammerfors